Tuffare amorteringskrav – så här fungerar det

nya amorteringskrav

För strax över ett år sedan införde Finansinspektionen en ny reglering kring amorteringskrav för nya bolån. De nya reglerna ansågs nödvändiga för att bromsa den ökande belåningen och skuldsättningsgraden hos nya bolånetagare. Regleringen gav en viss avkylande effekt på bostadspriserna under sommaren och tidig höst, men därefter har aktiviteten på bostadsmarknaden tagit ny fart.

Finansinspektionen fick genom en lagändring i samband med förslaget om amorteringskrav mandat att vid behov ta fram ytterligare regleringar för att stävja skuldsättningen. Utifrån det mandatet presenterade myndigheten den 31 maj ett förslag om att skärpa amorteringskravet. Vad det handlar om, är att nya bolånetagare som sätter sig i större skuld genom nya bolån ska tvingas amortera mer.

Träffas du av det nya kravet?

Amorteringskravet som trädde ikraft i juni 2016 tar sikte på belåningsgraden i sig. Det nya förslaget tar istället sikte på skuldsättningen i förhållande till bruttoinkomsten. Enligt förslaget ska en ny bolånetagare som tar ett bolån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten (per år) amortera ytterligare en procentenhet per år.

Exempel: Du köper ensam ett radhus och tar ett lån för köpet på 2 miljoner kronor. Din bruttoinkomst per år är 350 000 kr. Din skuldsättningskvot blir således 5,7 (2 000 000/350 000) och ditt bolån träffas därmed av den nya regleringen.

Exempel: Du köper tillsammans med din partner en villa och tar ett lån på 4 miljoner för att finansiera köpet. Tillsammans har ni en bruttoinkomst på 1 miljon. Skuldsättningskvoten blir 4,0 (4 000 000/1 000 000) och ni träffas inte av det nya kravet.

Notering: Bruttoinkomst är din inkomst före skatt.

Större amorteringar

För den bolånetagare som har en skuldsättningskvot som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska bolåneföretaget automatiskt lägga upp en amorteringsplan som inkluderar amortering med en extra procentenhet. Det innebär att den tvingande amorteringen per år kan bli så stor som tre procent av hela bottenlånet.

Lite översiktligt kommer kombinationen av de båda amorteringskraven att se ut så här:
1. Bolån som överstiger 70% av marknadsvärdet ska amorteras med 2 procent per år
2. Bolån som överstiger 50% ska amorteras med 1 procent per år
3. Bolån som innebär en skuldkvot på mer än 4,5 ska amorteras med 1 procent extra per år.

Exempel: Du och din medlåntagare köper ett småhus för 5 miljoner kronor. 1,4 miljoner av köpeskillingen erlägger ni kontant, vilket innebär att bottenlånet uppgår 72%. Ni är då skyldiga att amortera 2 procent på hela bottenlånet årligen. Det motsvarar 72 000 kr. Tillsammans har ni en bruttoinkomst på 600 000 kr, vilket motsvarar en skuldkvot på 6,0. Ni blir då skyldiga att amortera ytterligare en procentenhet per år, vilket ger en ökad utgift på 36 000 kr eller 3000 kr i månaden. Effekten på utgifterna för boendet kan alltså bli ganska dramatisk med denna nya föreslagna ordning.

Reglerna införs förmodligen 2018

Förslaget från Finansinspektionen är nu ute på remiss. Majoriteten av remissinstanserna kommer med största sannolikhet att tillstyrka förslaget i sin helhet och förslaget kan sedan skyndsamt presenteras för regeringen. Processen i regeringen väntas ta ett par månader innan ett beslut kan tas. Förmodligen införs det nya amorteringskravet vid årsskiftet 2017/2018.